Contact Bouwbedrijf Stoffers b.v.
Kampweg 6
9454 PE Ekehaar
T 0592-389314
E info@stoffers.nl
Smilderweg 16
9414 AP Hooghalen
T 0593-592917
 
Industrieweg 6
8426 AA Appelscha
T 0516-431254

Algemene voorwaarden

Bepalingen en Voorwaarden voor deze site

 Deze site is eigendom van en wordt bijgehouden door Stoffers Bouwbedrijf b.v. Bezoekers aan deze website zijn gebonden aan de volgende bepalingen en voorwaarden. Lees deze bepalingen en voorwaarden zorgvuldig door voordat u verder gaat. Met de bepalingen en voorwaarden van “deze website” wordt bedoeld de Stoffers Bouwbedrijfsite, van waaruit op een aantal pagina’s wordt gelinked naar andere sites.

Klik op één van de volgende links voor meer informatie.
Disclaimer
Bepalingen en Voorwaarden
Aanpassing bepalingen en Voorwaarden
Aanpassing in/werking van de Website
Data Bescherming
Bezwaarprocedure

Disclaimer
Stoffers Bouwbedrijf b.v. heeft zijn eigen identitijd maar in deze web site gebruiken we soms “Stoffers Bouwbedrijf", "wij" of "ons" wanneer we verwijzen naar Stoffers Bouwbedrijf b.v. in het algemeen of daar waar het niet zinvol is om Stoffers Bouwbedrijf b.v. specifiek te vermelden.

Deze website kan links bevatten naar externe websites. Indien u zo’n link volgt, dan kan de externe website worden geopend in een volledig scherm (in deze situatie dient u de terug knop van uw browser te gebruiken om naar deze web site terug te keren) of in andere gevallen kan het geopend worden in een frame van deze web site (in welk geval u naar deze webiste terug kunt keren door de navigatie knoppen in het frame te gebruiken). Daar waar een externe website verschijnt binnen het frame van deze web site, is dit puur gedaan om de navigatie terug naar deze site te vergemakkelijken en houdt dit in geen geval verantwoordelijkheid van onze zijde in daar waar het het gedeelte van de externe website betreft. Deze links worden beschikbaar gesteld met als doel om u te ondersteunen met het vinden van relevante websites, services en/of produkten die uw interesse kunnen hebben. Het is niet onze verantwoordelijkheid om te toetsen of informatie en services en/of andere produkten die op deze websites worden aangeboden toepasbaar zijn voor uw behoeften.

Stoffers Bouwbedrijf b.v. is niet verantwoordelijk voor de eigenaren van deze websites of voor welke van de goederen of services die zij aanbieden of voor de inhoud van hun websites en is niet gebonden aan enige voorwaarden, waarschuwingen of andere bepalingen of representaties in relatie tot welke van deze web sites dan ook en accepteert geen enkele aansprakelijkheid in relatie tot deze websites (inclusief enige aansprakelijkeheid voortvloeiende uit enige claim dat de inhoud van enige externe website waarnaar deze website een link bevat die inbreuk maakt op de intellectuele eigendoms rechten van enige derde partij). Alle informatie of advies dat onderdeel is van deze website is bedoeld als algemeen van aard en u dient hiervan niet uit te gaan in relatie tot het nemen van welke beslissing dan ook. Stoffers Bouwbedrijf b.v. tracht ervoor te zorgen dat alle informatie die wordt aangeboden als onderdeel van deze website correct is op het moment van opname in de website maar het garandeerd niet de nauwkeurigheid van dergelijke informatie.

Stoffers Bouwbedrijf b.v. is niet aansprakelijk voor welke aktie(s) u neemt als uitvloeisel van uw vertrouwen op zulke informatie of advies of voor verlies of schade geleden door u door u als gevolg van het nemen van deze aktie(s).

Bepalingen en Voorwaarden
Deze website bevat materiaal inclusief tekst, foto’s en andere afbeeldingen, welke zijn beschermd door copyright en/of ander intellectuele eigendomsrechten. Alle copyright en andere intellectuele eigendomsrechten van dit materiaal zijn eigendom van respectievelijk Stoffers Bouwbedrijf b.v. of zijn in eigendom beschikbaar gesteld door de eigenaren van deze rechten zodat ze dit materiaal kunnen gebruiken als onderdeelvan deze website.

Deze website bevat handelsmerken waaronder het NVOB en Bouwgarant logo en eveneens het Stoffers Bouwbedrijf b.v. logo. Alle handelsmerken die zijn opgenomen in deze website zijn eigendom van Stoffers Bouwbedrijf b.v. of de betreffende eigenaren.

U mag:

  • ieder deel van deze web site bezoeken; 
  • een afdruk maken van enkele of alle pagina’s voor uw eigen persoonlijke naslag.

U mag niet:

  • copiëren (hetzij door het maken van afdrukken op papier, opslag op diskette, downloaden of op andere wijze), distribueren (inclusief distributie copieën), uitzenden, wijzigen of bewerken of anderzins gebruiken van materiaal dat deel uitmaakt van de web site met uitzondering van hetgeen dat staat vermeld onder “U mag”. Deze restricties zijn van toepassing in relatie tot alle of delen van het materiaal op de website;
  • verwijderen van enig copyright, handelsmerk of ander intellectueel eigendoms informatie dat is opgenomen in het originele materiaal dat is gecopieerd of uitgeprint van de website;
  • linken naar deze website; zonder onze uitdrukkelijke handgeschreven toestemming. Indien u een hypertekst of andere link naar deze web site wilt opnemen, neemt u dan contact op met de website-editor voor informatie m.b.t.: de URL(s) van de webpagina(s) van waar u voorsteld om te linken naar deze web site de URL(s) van de web pagina(s) op deze web site waarnaar u voorsteld om te linken en wij overwegen uw vezoek. Het is onze beslissing of we toestemmen in uw verzoek hetgeen wij niet hoeven te doen.

Aanpassingen in bepalingen en Voorwaarden

Stoffers Bouwbedrijf b.v. kan bovenvermelde bepalingen, voorwaarden en disclaimer van tijd tot tijd aanpassen. Door door deze web site te browsen accepteert u dat u gebonden bent door de huidge bepalingen en voorwaarden en de disclaimer en u dient deze iedere keer dat u de site opnieuw bezoekt te controleren. Aanpassingen in/werking van de Website Stoffers Bouwbedrijf b.v. kan de vorm en inhoud van deze web site op ieder moment wijzigen. Stoffers Bouwbedrijf b.v. kan de werking van deze website opschorten voor ondersteuning of onderhoudswerkzaamheden, t.b.v. vernieuwing van de inhoud of voor welke andere redenen dan ook. Stoffers Bouwbedrijf b.v. behoudt zich het recht voor om de toegang op ieder moment en zonder opgaaf van redenen te beëindigen.

Data Bescherming
Persoonlijke gegevens die beschikbaar worden gesteld aan Stoffers Bouwbedrijf b.v. middels deze web site zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacy policy. Leest u deze alstublieft zorgvuldig door voordat u verder gaat. Door uw persoonlijke details aan ons beschikbaar te stellen, stemt u in met het gebruik ervan in overeenstemming met onze privacy policy.

Bezwaarprocedure
Indien u een vraag heeft of bezwaar maakt tegen deze web site, neemt u dan contact op met de Stoffers Bouwbedrijf b.v. webmaster via: webmaster@stoffers.nl

Afgeronde projecten

Bouwbedrijf Stoffers b.v. heeft in de loop der tijd al vele projecten afgerond, klik hier om hiervan de foto's te bekijken!